లక్షింపేట దళితులకు ఇచ్చిన హామీల అమలు, భూపంపిణీ..14-9-2016