రైలు ప్రమాద మృతులకు రూ. 10 లక్షలు ఎక్సగ్రిషియా ఇవ్వాలి