రైతులపై దాడులు చేసిన వారిపై చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతూ.. 3-9-2016