రైతాంగాన్ని ప్రైవేట్ కంపెనీల దయాదాక్షిణ్యాలకు అప్పగించడానికే కేంద్రం