రెసిడెంట్ డాక్టర్లకు వేతనాలు వెంటనే చెల్లించాలి 17-1-17