రాష్ట్రానికి మొండి చేయి చూపిన కేంద్ర బడ్జెట్.. 1-2-17