రాష్ట్రంలో అణువిధ్యుత్ ప్లాంట్ ఆలోచ‌న ఉప‌సంహ‌రించుకోవాలి.