రాజధానిలో సిపిఎం నాయకుల అరెస్ట్ లను ఖండిస్తూ.. 8-10-2015