మెడికో శిల్ప మృతికి కారకులైన వారిని కఠినంగా శిక్షించాలి