మృతుల కుటుంబాలకు ఎక్స్గ్రేషియా చెల్లించాలి.. 22-8-2016