మున్సిపల్ కార్మికులపై లాఠీ ఛార్జీ,అరెస్ట్ లకు ఖండన.. 24.07.2015