ముఖ్యమంత్రి పర్యటన పేరుతో ముందస్తు అరెస్ట్ లను ఖండిస్తూ_5_12_2015