మంత్రి గంటా శ్రీనివాసరావుపట్ల ముఖ్యమంత్రి వైఖరి వెల్లడించాలి..30-12-2016