భూసేకరణ ప్రక్రియను వెంటనే నిలిపివేయాలి..14_05_2015