బాక్సైట్‌ మైనింగ్ ప్రతిపాదనను విరమించాలి.. 6-11-2015