బంద్ ను జయప్రదం చేసిన ప్రజలకు అభినందనలు..10-9-2016