ప్రభుత్వ ఆదేశాలను వెనక్కి తీసుకోవాలని కోరుతు 28-7-2016