ప్రత్యేక హోదా బంద్ లో పాల్గొన్న ప్రజలకు అభినందనలు 2-8-2016