ప్రత్యేక హోదకై 11 న జరిగే బంద్ కు CPM సంఘీభావం 9.8.2015