ప్రత్తి కొనుగోలు కేంద్రాలను వెంటనే ప్రారంభించాలని కోరుతూ 16/10/2015