ప్రజాపాలన రావాలి ,డబ్బుతో రాజకీయాలు చేసే వారిని తిరస్కరించాలి