పేద రైతులు,విద్యార్ధులపై ప్రభుత్వ నిర్భంధం..24.08.2015