పేదప్రజలు, విద్యార్ధులపై నిర్భంధాన్నిసిపిఎం ఖండిస్తుంది..