పేటిఎం కు చంద్రబాబు లొంగుబాటుని ఖండించండి..19-1-2017