పెంచిన గ్యాస్ ధరలను వెంటనే ఉపసంహరించు కోవాలి ..1-3-17