నూతన ఇసుక విధానంపై అఖిలపక్షం నిర్వహించాలి..సిపిఎం డిమాండ్