నగరలు, పట్టణాళ్లలో ఆసీళ్ల వసూళ్లను రద్దు చేయాలనీ కోరుతూ