దివీస్ , రొయ్యల పరిశ్రమల కాలుష్యంతో ప్రజలకు నష్టం..13-9-2016