దివీస్ కెమికల్ ఫ్యాక్టరీ అక్రమ నిర్మాణాన్ని ఆపాలని కోరిన వారిని అరెస్ట్ చేయడాన్ని ఖండిస్తూ