త్రిపుర, పశ్చిమ బెంగాల్ లో ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణ కొరకు జులై 24న ప్రదర్శన