తుందుర్రు లో మెగా ఆక్వా ఫుడ్ పార్క్ ప్రతిపాదనను ఉపసంహరించాలని కోరుతూ