తక్షణమే వంశధార నిర్వాసితుల పునరావాసం పూర్తిచేయాలి..23-1-2017