ట్రంప్ చ‌ర్య‌ల‌ను తీవ్రంగా ఖండించిన సిపియం జిల్లా క‌మిటీ

ట్రంప్ చ‌ర్య‌ల‌ను తీవ్రంగా ఖండించిన సిపియం జిల్లా క‌మిటీ