టిడిపి ప్రభుత్వం జ్ఞానభేరి పేరిట ప్రభుత్వ నిధులతో రాజకీయ ప్రచారం