జన్మ భూమి కమిటీలను రద్దు చేయాలి : సి పి యం డిమాండ్