గిరిజనులపై పోలీసు నిర్బంధాన్ని ఆపాలని కోరుతూ 27-08-2016