కొవ్వాడ భూ కేటాయింపు జీవో 1179 ని వెంటనే రద్దు చేయాలి.. 22-12-2016