కేంద్రం రాష్ట్రం ఎడల పక్షవాత వైఖరిని విడనాడాలి..1_4_2016