కార్మికుల పట్ల ముఖ్యమంత్రి బెదిరింపులను ఖండిస్తూ..3.10.2015