కాంట్రాక్టర్లకు, అనుయాయులకు ఖజానా దోచిపెట్టే విధానాలు ప్రభుత్వం మానుకోవాలి