కనీస భద్రత కల్పించలేని సిపిఎస్ విధానాన్ని రద్దు చేయాలి