కడపలో ప్రభుత్వ ధమన కాండ,అరెస్ట్ లకు ఖండన.. 21_12_2015