ఒంగోలు నగరం లో పారిశుద్ద్యాన్ని మెరుగుపర్చాలని కోరుతూ.. 16-12-2016