ఎర్ర చందనం స్మగ్లర్ల పేరిట కూలీల కాల్చివేత ఫై 7-4-15