ఉల్లి రైతులకు క్విన్టాకు రూ. 1500 చెల్లించి మార్క్ ఫెడ్ ద్వారా కొనుగోలు చేయాలని కోరుతూ