ఉద్దానం కిడ్నీ బాధితుల సమస్యలు పరిష్కరించాలి..7-1-2017