ఆగష్టు లో పట్టణ సమస్యల పై ప్రజాందోళన. సి పి యం రాష్ట్ర సమావేశం పిలుపు

పట్టణ సమస్యల పరిష్కారం కోరుతూ అన్ని మున్సిపల్ పట్టణ కేంద్రాలలో ఆందోళన నిర్వహించాలని సిపిఎం రాష్ట్ర కమిటీ పిలుపునిచ్చింది.