అమలాపురంలో దళితులపై జరిగిన దాడిని ఖండిస్తూ 9-8-2016