అక్రమంగా అరెస్టులు చేసిన CPM నేతలను వెంటనే విడుదల చెయ్యాలి.