15వ ఆర్థిక సంఘం ప్రాతిపదికల నిర్ణయంతో రాష్ట్రానికి నష్టం